نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهرضا (واقع در استان اصفهان)

این فایل شامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شهرضا می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی